محورهای کنگره

محور اول: تحلیل مفاهیم و اصطلاحات

 • مفهوم شناسی وشاخصه های توسعه و تعالی علوم
 • مفهوم شناسی و شاخصه های عقلانیت وحیانی
 • مفهوم شناسی وشاخصه های علوم انسانی- اسلامی
 • مفهوم شناسی وشاخصه های علم دینی

محور دوم: روش شناسی توسعه و تعالی علوم

 • معنا و مفهوم روش شناسی در توسعه و تعالی علوم
 • اهمیت و کاربرد روش شناسی در توسعه و تعالی علوم
 • الگوهای متفاوت روش شناسی و کاربرد آنها در توسعه وتعالی علوم
 • موانع وچالش های روش شناختی توسعه و تعالی علوم

محور سوم: مبانی معرفت‌شناختی توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی

 • مبانی معرفت‌شناختی توسعه وتعالی علوم
 • نقش عقلانیت وحیانی در پی ریزی مبانی معرفت شناختی توسعه و تعالی علوم
 • مبانی توسعه و تعالی علوم در مطالعات معرفت‌شناختی
 • عوامل و زمینه های معرفت‌شناختی توسعه و تعالی علوم
 • آثار و کارکردهای معرفت‌شناختی توسعه وتعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی
 • موانع و چالشهای معرفت‌شناختی فراروی توسعه و تعالی علوم

بخش چهارم : مبانی وجودشناختی توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی

 • مبانی وجود شناختی توسعه و تعالی علوم
 • نقش عقلانیت وحیانی در پی ریزی مبانی وجودشناختی توسعه وتعالی علوم
 • عوامل و زمینه های توسعه و تعالی در مطالعات وجودشناختی
 • آثار و کارکردهای توسعه و تعالی در مطالعات وجودشناختی
 • موانع و چالشهای فراروی توسعه و تعالی در مطالعات وجودشناختی

بخش پنجم: مطالعات دین‌شناختی و توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی

 • مفهوم توسعه و تعالی علوم در مطالعات دین‌شناختی
 • مبانی توسعه و تعالی علوم در مطالعات دین‌شناختی
 • عوامل و زمینه های توسعه و تعالی علوم در مطالعات دین‌شناختی
 • آثار و کارکردهای توسعه و تعالی علوم در مطالعات دین‌شناختی
 • موانع و چالشهای فراروی توسعه و تعالی علوم در مطالعات دین‌شناختی

بخش ششم: تعالی و توسعه علوم در مطالعات قرآن‌شناختی

 • مفهوم توسعه و تعالی علوم در مطالعات قرآن‌شناختی
 • مبانی توسعه و تعالی علوم در مطالعات قرآن‌شناختی
 • عوامل و زمینه های توسعه و تعالی علوم در مطالعات قرآن‌شناختی
 • آثار و کارکردهای توسعه و تعالی علوم در مطالعات قرآن‌شناختی
 • موانع و چالشهای فراروی توسعه و تعالی علوم در مطالعات قرآن‌شناختی

بخش هفتم: توسعه و تعالی علوم در مطالعات حدیث‌شناختی

 • مفهوم توسعه و تعالی علوم در مطالعات حدیث‌شناختی
 • مبانی توسعه و تعالی علوم در مطالعات حدیث‌شناختی
 • عوامل و زمینه های توسعه و تعالی علوم در مطالعات حدیث‌شناختی
 • آثار و کارکردهای توسعه و تعالی علوم در مطالعات حدیث‌شناختی
 • موانع و چالشهای فراروی توسعه و تعالی علوم در مطالعات حدیث‌شناختی

بخش هشتم: توسعه و تعالی علوم در مطالعات علوم انسانی و میان رشته ای

 • مفهوم توسعه و تعالی علوم در مطالعات علوم انسانی و میان رشته ای
 • مبانی توسعه و تعالی علوم در مطالعات علوم انسانی و میان رشته ای
 • عوامل و زمینه های توسعه و تعالی علوم در مطالعات علوم انسانی و میان رشته ای
 • آثار و کارکردهای توسعه و تعالی علوم در مطالعات علوم انسانی و میان رشته ای
 • موانع و چالشهای فراروی توسعه و تعالی علوم در مطالعات علوم انسانی و میان رشته ای

بخش نهم:  توسعه و تعالی علوم در مطالعات علوم حسی و تجربی

 • مفهوم توسعه و تعالی علوم در مطالعات علوم حسی و تجربی
 • مبانی توسعه و تعالی علوم در مطالعات علوم حسی و تجربی
 • عوامل و زمینه های توسعه و تعالی علوم در مطالعات علوم حسی و تجربی
 • آثار وکارکردهای توسعه و تعالی علوم در مطالعات علوم حسی و تجربی
 • موانع و چالشهای فراروی توسعه و تعالی علوم در مطالعات علوم حسی و تجربی

بخش دهم: کاربردهای عقلانیت وحیانی

 • کاربردهای عقلانیت وحیانی در حوزه فرهنگ و تعلیم و تربیت
 • کاربردهای عقلانیت وحیانی در حوزه سیاست و اجتماع
 • کاربردهای عقلانیت وحیانی در حوزه اقتصاد و مدیریت

بخش یازدهم: شخصیت علمی و عملی علامه جوادی آملی (دامت برکاته)

 • حیات علمی (تحصیل، تدریس، تحقیق و آثار)
 • سیره عملی (عبادی، اخلاقی، عرفانی)
 • سیره علمی (شیوه تحصیل، تدریس، تحقیق و نقد)
 • علامه جوادی آملی در آیینه آراء و آثار
تماس با ما
دبیرخانه کنگره
آدرس دبیرخانه : قم، کیلومتر 5 جاده قدیم تهران، پردیس فارابی دانشگاه تهران
با تشکر از پیام شما.
اتصل بنا
سکرتیر الموتمر
ایران، قم، کیلومتر 5 جاده قدیم تهران، پردیس فارابی دانشگاه تهران
با تشکر از پیام شما.
Contact Us
Congress Secretariat
Address: Old Qom-Tehran Road, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
Thank you for the message!